Treść powziętych Uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki Orzeł Biały S.A. w dniu 13.05.2010r.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 13.05.2010 roku, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się. Ponadto przekazuje uchwalone zmiany w Statucie Spółki.

Podstawa prawna:
RMF GPW §38 ust.1 pkt 2,7

Scroll to Top