Treść powziętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne ZgromadzenieSpółki Orzeł Biały S.A. w dniu 27.10.2009r.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 27.10.2009r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się oraz uchwalone zmiany w Statucie Spółki.

RMF GPW § 38 ust.1 pkt. 2,7

Scroll to Top