Strategiczny plan inwestycyjny na lata 2017-2019 Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 01.03.2017 roku uchwałą nr 16/2017 podjął decyzję, a Rada Nadzorcza Spółki tego samego dnia pozytywnie zaopiniowała przyjęcie do realizacji „Strategicznego planu inwestycyjnego na lata 2017-2019” („Plan inwestycyjny”).

Plan inwestycyjny przewiduje do realizacji projekty mające na celu zwiększenie efektywności operacyjnej i kontroli jakości oraz projekty środowiskowe o łącznej szacowanej wartości ok. 28 mln zł, takie jak:

– Projekt i budowa hali badawczo-przemysłowej wraz z infrastrukturą,
– Projekt badawczy i budowa instalacji do filtracji elektrolitu,
– Budowa instalacji badawczej dla żużla.

Celem ustanowionego strategicznego planu inwestycyjnego jest unowocześnienie i usprawnienie linii badawczo – produkcyjnej Spółki, w związku z rosnącymi wymaganiami klientów oraz w wyniku systematycznie rosnącej na rynku konkurencji.

Jednocześnie w związku z częstymi zmianami regulacji z zakresu ochrony środowiska, jesteśmy zobligowani by podążać za tymi zmianami między innymi poprzez inwestycje w nowe rozwiązania.

Dodatkowo ustanowienie Planu inwestycyjnego jest następstwem zmian organizacyjnych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej Orzeł Biały, polegających na inkorporacji do Spółki kluczowych dla niej obszarów wykonywanych i obsługiwanych wcześniej przez poszczególne spółki z Grupy, głównie w celu konsolidacji biznesu m.in. majątku, zasobów ludzkich, co w konsekwencji spowodowało konieczność dostosowania zaplecza badawczo – produkcyjnego do aktualnej struktury organizacyjnej Emitenta.

Oczekiwanym rezultatem tych inwestycji będzie osiągnięcie efektów synergii w wyniku zintegrowania w jednym miejscu przejętych obszarów działalności w następstwie inkorporacji oraz osiągniecie dodatkowej przestrzeni badawczo – przemysłowej, która pozwoli na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i powstanie nowoczesnej instalacji, dzięki której możliwe będzie lepsze i efektywniejsze zagospodarowanie odpadów własnych powstających w procesie recyklingu złomu akumulatorowego, szczególnie pod kątem obniżenia wytwarzanej ich ilości, także możliwości zagospodarowania odpadów innych firm, zwłaszcza tych zawierających związki ołowiu.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

godz. 14.37

Scroll to Top