Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. _dalej „Spółka”_ informuje, że w dniu 27.01.2022 r. Spółka otrzymała informację od Pani Marzanny Iwińskiej – Mielniczuk o jej rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Pani Marzanna Iwińska – Mielniczuk pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej XI kadencji oraz pełniła funkcję członka Komitetu Audytu jako Wiceprzewodnicząca Komitetu.

Przyczynami rezygnacji były względy osobiste.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Scroll to Top