Rezygnacja Członka Zarządu Spółki oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 7.11.2019 r. Spółka otrzymała informację od Pana Michaela Rohde Pedersena o Jego rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki – Prezesa Zarządu z dniem 7.11.2019 roku.

Pan Michael Rohde Pedersen pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki VIII, IX i X kadencji.

Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Jednocześnie, Rada Nadzorca Spółki, w tym samym dniu podjęła uchwałę w przedmiocie powierzenia funkcji Prezesa Zarządu oraz stanowiska Dyrektora Naczelnego Panu Konradowi Sznajderowi ze skutkiem natychmiastowym.

Z dniem podjęcia wyżej wymienionej uchwały utraciła moc uchwała Rady Nadzorczej podjęta w dniu 15 października 2019 roku w przedmiocie powierzenia Panu Konradowi Sznajderowi  pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

Emitent, informację o powołaniu Pana Konrada Sznajdera do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki oraz pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu przekazał w raporcie bieżącym nr 35/2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Konrad Sznajder nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Orzeł Biały S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Konrad Sznajder, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorys zawodowy, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt. 4,5

Scroll to Top