Rejestracja zmian w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 12.06.2012r. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach- Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31.05.2012 roku, na mocy którego zarejestrowane zostały następujące zmiany w Statucie Spółki dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.04.2012r.:

1) zmiana Artykułu 2 Statutu Spółki:
I. Artykuł 2 Statutu Spółki przed zmianą:„Artykuł 2
Siedzibą Spółki jest Bytom.”
II. Artykuł 2 Statutu Spółki po zmianie:„Artykuł 2
Siedzibą Spółki są Piekary Śląskie.”;

2) uchylenie w całości Artykułu 61 Statutu Spółki o poniższym brzmieniu:
„Artykuł 6¹
Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą maksymalnie 715.598,69 zł (siedemset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) poprzez emisję do 1.664.183 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda akcja. Zarząd może wykonywać powyższe uprawnienie przez dokonanie jednego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego).
2. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 8,03 zł (osiem złotych i trzy grosze) za jedną akcję.
3. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na akcje serii D.
4. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych warunków i zasad emisji akcji serii D.
5. Upoważnienie Zarządu, określone w artykule 61 ust.1 wygasa z dniem 27 lutego 2012.
6. Akcje serii D mogą być wydane jedynie w zamian za wkłady pieniężne.”

W dniu 30.05.2012 roku Rada Nadzorcza Spółki Orzeł Biały S.A. uchwałą nr 637/VIII/2012 ustanowiła tekst jednolity Statutu Spółki z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w KRS zmian w Statucie Spółki.

RMF GPW §38 ust.1 pkt 2

Scroll to Top