Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 06.03.2014r., otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy KRS z dnia 14.02.2014 r., o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Orzeł Biały S.A. z kwoty 7 145 150,47 zł do kwoty 7 159 779,07 zł, to jest o kwotę 14 628,60 zł, w wyniku subskrypcji prywatnej 34 020 akcji serii F o wartości nominalnej 0,43 zł każda.

Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki składa się z 16 650 649 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej w wysokości 0,43 zł każda, w tym:

a) 14 759 929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A;
b)1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B;
c) 56 700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii E:
d) 34 020 (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia) akcji serii F

Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 16 650 649 głosów. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna;
RMF GPW § 5 ust.1 pkt 9

Scroll to Top