Informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta. Rezerwy będą miały istotny wpływ na wynik finansowy za rok 2013 i znajdą częściowo odzwierciedlenie także w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A.

Utworzenie rezerw w głównej mierze jest związane z przeprowadzonym przez Spółkę, zarządzaną od października 2013 roku przez Prezesa Michaela Rohde Pedersena, przeglądem i audytem wewnętrznym oraz z planowanym przeniesieniem całej działalności Spółki w bieżącym roku z Bytomia do Piekar Śląskich. Z tego powodu Spółka dokonała analizy zdarzeń obligujących oraz podjęła się szacunku ich wartości.

W ciężar wyniku na pozostałej działalności operacyjnej za 2013 r. w oparciu o obecnie dostępne dane Spółka planuje utworzenie rezerwy z tytułu aktualizacji rezerw na rekultywację składowisk i terenów Spółki w Bytomiu.

Spółka dokonała również odpisów na należności przeterminowane i wątpliwe, co dotyczy głównie należności od spółki zależnej.

W rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki zostanie również zaktualizowana rezerwa na poczet opłat licencyjnych z tytułu używania znaku towarowego, rezerwa ta zwiększa koszty sprzedaży Spółki.

W ciężar wyniku na działalności finansowej za 2013 r. dodatkowo zostanie zaksięgowany odpis wartości udziałów w spółkach zależnych.

W ciężar podstawowej działalności operacyjnej Spółka dokona odpisu aktualizującego wartość zapasów oraz uwzględnione zostaną rezerwy na świadczenia pracownicze.

Reasumując przewidywany wpływ zdarzeń, w postaci ujęcia ww. rezerw i odpisów łącznie w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki szacuje się, że pomniejszy wynik o 23 438 tys. zł.

Wyżej wymienione rezerwy i odpisy, w większości o charakterze bezgotówkowym, są efektem podjętych przez Spółkę działań porządkujących wszystkie obszary działalności Spółki dotyczące bieżącego okresu jak i lat poprzednich.

Spółka zastrzega, że sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r. jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowana kwota nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Publikacja raportu rocznego Orzeł Biały S.A. za 2013 r. nastąpi w dniu 20 marca 2014 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Scroll to Top