Realizacja celów emisji

Realizacja celów emisji – Podpisanie umowy dotyczącej „Opracowania i wykonania stanowiska do prowadzenia badań procesu odsiarczania pasty – nieprzydatnego komercyjnie”

Art.56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 13 listopada 2007 roku pomiędzy Emitentem a BIPROMET S.A. z siedzibą w Katowicach została podpisana umowa o wartości 1.592.500 zł netto, dotycząca „Opracowania i wykonania stanowiska do prowadzenia badań procesu odsiarczania pasty – nieprzydatnego komercyjnie”.

Podpisanie niniejszej Umowy stanowi rozpoczęcie realizacji jednego z celów emisyjnych, opisanego w prospekcie emisyjnym ORZEŁ BIAŁY S.A., który dotyczy budowy instalacji do odsiarczania pasty akumulatorowej za pomocą technologii aminowej i polega na zabudowie instalacji pilotażowej

W tym zakresie nastąpi budowa stanowiska do prowadzenia badań procesu odsiarczania pasty z przerobu złomów akumulatorowych, w zakresie, którego Emitent ubiega się o dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach umowy, BIPROMET S.A. opracuje i wykona stanowisko do prowadzenia badań procesu odsiarczania pasty z przerobu złomów akumulatorowych, które będzie miało na celu sprawdzenie dotychczasowych wyników, zidentyfikowanie ewentualnych dodatkowych aspektów technologicznych, a przez to ostateczne dopracowanie technologii. Praca na instalacji badawczej pozwoli także na weryfikację dotychczasowych założeń technicznych oraz optymalizację czynników, które będą brały udział w procesie.

Badania prowadzone będą, przy współudziale Emitenta, przez Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, który opracował założenia do projektu stanowiska badawczego odsiarczania pasty akumulatorowej metodą aminową.

Zgodnie z zapisami umowy, termin zakończenia budowy w/w stanowiska został ustalony na dzień 31 marca 2008 roku.

Kwotę w wysokości 692.500 zł Emitent zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym pokryje ze środków z emisji akcji serii B.

Jednocześnie Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż w dniu 12 września 2007 roku Spółka złożyła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek o dofinansowanie kosztów budowy stanowiska do prowadzenia badań w kwocie 900.000 zł, która stanowi część pełnej kwoty wnioskowanego dofinansowania tj. 1.569.000 zł,. W przypadku braku uzyskania dofinansowania Emitent pokryje te koszty ze środków pozyskanych z emisji z części przeznaczonej na zwiększenie poziomu kapitału obrotowego Emitenta lub wypracowanych zysków lub uzupełniająco z kredytów komercyjnych.

Podstawa prawna:
Art.56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Scroll to Top