Przesunięcie środków pozyskanych z emisji akcji serii B

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A informuje, że w dniu 12.10.2011r. Uchwałą nr 28/2011 Zarządu Spółki przesunął środki pochodzące z emisji akcji serii B, przeznaczone na realizację drugiego celu emisyjnego pt. „Wybudowanie instalacji do odsiarczania pasty akumulatorowej za pomocą technologii aminowej” na realizację istotnej dla Spółki inwestycji w postaci projektu „Utworzenia Ośrodka Badawczo Rozwojowego (OBR) modelowania i optymalizacji procesów technologicznych stopów metali nieżelaznych”.
Zgodnie z prospektem Emisyjnym szacowany całkowity koszt inwestycji, dotyczącej wybudowania instalacji do odsiarczania pasty akumulatorowej za pomocą technologii aminowej, był na poziomie 14,89 mln zł. Na realizację tej inwestycji Emitent planował przeznaczyć około 8 mln zł ze środków pozyskanych z emisji. Pozostałą część planował pokryć z finansowania preferencyjnego. Emitent faktycznie wydał 17,8 % (tj. 1 425 tys. zł) planowanych wydatków na to zadanie. Wydatki obejmowały nakłady na budowę i eksploatację instalacji pilotowej do odsiarczania pasty, ale pomniejszane są o otrzymaną dotację na ten cel zgodnie z umową trójstronną, którą opisano szczegółowo w raporcie bieżącym nr 31/2008 z dnia 10.12.2008 r. Instalacja pilotowa do odsiarczania pasty została zakończona w listopadzie 2009r. oddana na majątek, jako wartość niematerialną i prawną (wartość początkowa 2 994 tys. zł).
Instalacja do odsiarczania pasty przy zastosowaniu technologii aminowej opracowana została przy współpracy z Instytutem Metali Nieżelaznych i nie była dotychczas stosowana. Została ona sprawdzona w testach laboratoryjnych oraz w skali ćwierć-technicznej, oraz była zweryfikowana w skali pół-technicznej, to jest w instalacji pilotowej. Emitent czyni starania w celu pozyskania dodatkowego dofinansowania w celu osiągnięcia założonych efektywności finansowych i technologicznych.
Wobec powyższego Zarząd Spółki podjął decyzję o przesunięciu niewykorzystanej do tej pory kwoty w wysokości 6 575 tys. zł (82,2%) na finansowanie wkładu własnego w związanego z realizacją bardzo istotnej dla Spółki inwestycji w postaci budowy Ośrodka Badawczo Rozwojowego (OBR) modelowania i optymalizacji procesów technologicznych stopów metali nieżelaznych. Emitent we wrześniu bieżącego roku podpisał Umowę z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowanie unijne tego projektu w wysokości 14,4 mln zł, ze środków publicznych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którą opisano szczegółowo w raporcie bieżącym nr 26/2011 z dnia 2.09.2011 r.

Podstawa prawna: art. 56. ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne.

Scroll to Top