Obniżenie kapitału zakładowego – rejestracja zmian w Statucie Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17.10.2011r., dotyczące zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki Orzeł Biały S.A. do kwoty 7.120.769,47 zł oraz zarejestrowania zmian w Statucie Spółki uchwalonych w dniu 17.06.2011r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. Zarejestrowane zmiany dotyczą Artykułu 6 ust.1 Statutu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie Artykułu 6 ust.1:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.155.991,20 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 16.641.840 (szesnaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda z nich, na które składa się:
a) 14.841.840 (czternaście milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy osiemset czterdzieści) akcji serii A;
b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B.
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 214.668,90 zł (dwieście czternaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 499.230 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda.
4. Prawo objęcia akcji serii C może być wykonane do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Artykuł 6 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.120.769,47 zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy) i dzieli się na 16.559.929 (szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (czterdzieści trzy grosze) każda, na który składa się:
a) 14.759.929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A;
b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Orzeł Biały S.A. akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 16.559.929 głosów.

RMF GPW §38 ust.1 pkt. 2
RMF GPW § 5 ust.1 pkt. 9

Scroll to Top