Powołanie osoby zarządzającej

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 12.12.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której delegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Czeszaka do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. na okres nie dłuższy niż trzy miesiące ze skutkiem natychmiastowym i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Nowo powołana osoba zarządzająca zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Ponadto, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych jak i w konkurencyjnych osobach prawnych, jako członek ich organów.

Nowo powołana osoba zarządzająca, nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach wraz z przebiegiem pracy zawodowej Pana Sławomira Czeszaka, Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt 5
Scroll to Top