Podpisanie umowy znaczącej – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2012 z dnia 02.07.2012 r., w którym informował o powzięciu informacji na temat obrotów Spółki Zależnej Emitenta Orzeł Surowce sp. z o.o. z Grupą Kapitałową Kontrahenta przekraczających 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów obrotowych, informuje , że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma Eko-Recykling Group z siedzibą w Warszawie.

Łączna wartość podpisanych umów w zakresie dostaw złomu akumulatorowego z tym Kontrahentem w terminie od lipca 2011 do lipca 2012 wyniosła 45,4 mln zł netto, co przekroczyło 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem publikacji komunikatu (II kwartał 2011 – I kwartał 2012).

Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazując raport bieżący nr 24/2012 z dnia 02.07.2012r., opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie (drugiej stronie umów i kontraktów) oraz o łącznej szacunkowej wartości podpisanych umów i kontraktów z tym Kontrahentem.

Podstawa prawna:
RMF § 5 ust.1 pkt. 3

Scroll to Top