Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż stopów ołowiu i usługi recyklingowej – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2013 z dnia 09.07.2013 r., w którym informował o zawarciu umowy znaczącej dotyczącej sprzedaży przez Spółkę stopów ołowiu i usługi recyklingowej informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma Johnson Controls GmbH z siedzibą w Hannoverze (Niemcy).

Wartość obrotów osiągniętych w zakresie sprzedaży stopów ołowiu i usługi recyklingu złomu akumulatorowego z tym Kontrahentem w terminie obowiązywania ww. umowy (tj. 01.01.2013-31.12.2013 r.) wyniosła 135,6 mln zł, co przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z okresu czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy, tj. 09.07.2013 r. (II kwartał 2012 – I kwartał 2013).

Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie umowy oraz o warunkach finansowych zawartej umowy.

Podstawa prawna:
RMF § 5 ust.1 pkt. 3

Scroll to Top