Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu- zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2009 z dnia 29.12.2009 roku, w którym informował o zawarciu umowy znaczącej, dotyczącej sprzedaży przez Spółkę ołowiu oraz stopów ołowiu, informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. z siedzibą w Piastowie k. Warszawy. Wartość umowy netto wyniosła 25,2 mln zł, co przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z okresu czterech kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy tj. 29.12.2009 roku (IV kwartał 2008 – III kwartał 2009).
Spółka na podstawie art. 57 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie umowy oraz o warunkach finansowych zawartej umowy.

Podstawa prawna: Art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej – zawiadomienie
o opóźnieniu informacji.

Scroll to Top