Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30.11.2011 roku podpisana została przez Emitenta, a wcześniej podpisana przez drugą stronę, umowa dotycząca sprzedaży przez Spółkę ołowiu oraz stopów ołowiu („Umowa”). Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o drugiej stronie Umowy oraz o warunkach finansowych Umowy zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie.

Sprzedaż ołowiu oraz stopów ołowiu będzie realizowana w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku. Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. wartość Umowy przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych (IV kwartał 2010 – III kwartał 2011).
Zgodnie z postanowieniami podpisanej Umowy cena, po jakiej będzie sprzedawany ołów oraz stopy ołowiu, składa się z ceny bazowej ustalonej na podstawie średnich miesięcznych oficjalnych notowań (Settlement) dla ołowiu na Londyńskiej Giełdzie Metali podczas okresu kwotowania, która jest powiększona o premie Spółki.
Zawarta Umowa nie przewiduje kar umownych.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

Scroll to Top