Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzeniu akcji własnych

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. podjęło uchwałę nr 23/2011r. w przedmiocie umorzenia akcji własnych nabytych w ramach programu skupu akcji własnych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie umorzenia 81.911 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 43 gr. (czterdzieści trzy grosze) każda, dobrowolnie nabytych od akcjonariuszy przez Spółkę za pośrednictwem Ipopema Securities S.A. w celu umorzenia, w ramach programu skupu akcji własnych przyjętego Uchwałą nr 7A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 października 2009 roku o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 39/2009 r. z dnia 27 października 2009 roku. Na każdą akcję Spółki przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, w związku z tym 81.911 akcje będących przedmiotem uchwały o umorzeniu odpowiadają liczbie 81.911 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 17 czerwca 2011 roku uchwały nr 23 w sprawie umorzenia akcji własnych, w momencie zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez Sąd kapitał zakładowy Spółki obniży się z kwoty 7.155.991,20 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty 7.120.769,47 zł (siedem milionów sto dwadzieścia tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy), tj. o kwotę 35.221,73 zł (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez umorzenie 81.911 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji serii A, zwykłych, na okaziciela, o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 35.221,73 zł (trzydzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), nabytych w celu umorzenia.
Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 81.911 (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jedenaście) akcji własnych.
Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu po dokonaniu umorzenia wyniesie 16.559.929.
Umorzeniu ulegną akcje własne Spółki nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 1.398.876,49 zł (milion trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dziewięć groszy). Wynagrodzenie za akcje zostało pokryte z kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą nr 6A Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 października 2009 roku, który z kolei został utworzony z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.
Ze względu na zrealizowanie celu, dla którego kapitał rezerwowy został utworzony, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło polecić Zarządowi likwidację kapitału rezerwowego, a pozostałą, niewykorzystaną część kapitału rezerwowego w wysokości 8.601.123,51 zł przekazać na kapitał zapasowy.
Walne Zgromadzenie zobowiązało i upoważniło Zarząd do dokonania wszelkich potrzebnych czynności w celu prawidłowego wykonania uchwały o umorzeniu akcji, w tym poinformowaniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Podstawa prawna:
RMF GPW: § 5 ust. 1 pkt 12

Scroll to Top