Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Orzeł Biały S.A. _dalej: „Spółka”_ informuje, iż w dniu 2.03.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Orzeł Biały” S.A., Uchwałą nr 4 dokonało zmiany art. 5 Statutu Spółki oraz Uchwałą nr 5 ustaliło tekst jednolity Statutu Spółki. Treść zmienionych postanowień w wersji dotychczasowej oraz zmienionej Zarząd podaje poniżej, treść tekstu jednolitego stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

art. 5 – dotychczasowe brzmienie:
Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej, a w szczególności:
PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,
PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,
PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
PKD 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli,
PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
PKD 22.22 Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
PKD 43.31.Z Tynkowanie,
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.”

art. 5 – nowe brzmienie:

„Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej, a w szczególności:
PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,
PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,
PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
PKD 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli,
PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, 
PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
PKD 43.31.Z Tynkowanie,
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust. 1 pkt. 2

godz. 13.20

Scroll to Top