Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. z Helidor sp. z o.o.

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 8/2017 z dnia 31.01.2017 r. oraz raportu bieżącego numer 9/2017 z dnia 1.02.2017 r. w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Helidor Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 504 i art. 4021 § 1 KSH

godz. 18.15

Scroll to Top