Otrzymanie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu otrzymane w dniu dzisiejszym zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A., za pośrednictwem Pełnomocnika głównego akcjonariusza Spółki tj. NEF Battery Holdings S.a.r.l.

Zgłoszone Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej w ocenie większościowego akcjonariusza Spółki właściwie zabezpieczą interesy wszystkich grup akcjonariuszy, posiadają należytą wiedzę i doświadczenie, posiadają odpowiednie kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów, są w stanie poświęcić należytą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Członkowie Rady Nadzorczej kierują się w swoim postępowaniu interesem Spółki.

W związku z powyższym, większościowy akcjonariusz Spółki Orzeł Biały S.A. na nową X kadencję do Rady Nadzorczej Spółki zgłosił Kandydatury czterech dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki. W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane życiorysy Kandydatów.

Jednocześnie Spółka informuje, że otrzymała stosowne oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie i powołanie jako członków w skład Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 3

Scroll to Top