Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 23.04.2014 roku otrzymał zawiadomienia od członków Zarządu Spółki: Pana Tomasza Lewickiego i Pana Józefa Wolarka (osoby zobowiązane) o dokonaniu transakcji sprzedaży akcji Emitenta w dniu 22.04.2014 r. przez podmiot prowadzący działalność maklerską w imieniu ww. osób (Umowa o Zarządzanie Portfelem w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, tzw. „ślepy portfel”).

Transakcje zbycia dotyczyły akcji Emitenta objętych przez osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki.

Podmiot prowadzący działalność maklerska dokonał na rzecz Pana Tomasza Lewickiego transakcji zbycia 1 000 sztuk akcji po cenie 10,80 zł/szt., podobnie na rzecz Pana Józefa Wolarka dokonał transakcji zbycia 1 000 sztuk akcji po cenie 10,80 zł/szt.

Akcje serii F zostały objęte przez osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego dla Zarządu na lata 2011-2013 (należne za rok 2011) po cenie nominalnej tj. 0,43 zł/szt., o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2013 z dnia 03.10.2013 roku. Transakcje sprzedaży akcji zostały dokonane przez dom maklerski w trybie zwykłym sesyjnym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Scroll to Top