Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu posiadanego progu ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 25.11.2019 r. otrzymał od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (dalej: „OFE PZU”) zawiadomienie, że w wyniku zawarcia w dniu 21 listopada 2019 roku transakcji kupna 5 536 akcji Spółki Orzeł Biały S.A. Po jej rozliczeniu w dniu 25 listopada 2019 r. OFE PZU zwiększył dotychczas posiadany udział wynoszący ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów, osiągając próg 13,23% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść przedmiotowego zawiadomienia, Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Scroll to Top