Otrzymanie zawiadomień o zdarzeniu powodującym zmianę udziału w akcjonariacie Spółki w wyniku połączenia NEF Battery Holdings s.a.r.l z ZAP Sznajder Batterien S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 25.11.2021 r., w związku z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22.11.2021 r. informacji o połączeniu poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej – NEF BATTERY HOLDINGS s.a.r.l. (dalej: „NEF”) na spółkę przejmującą – ZAP SZNAJDER BATTERIEN spółka akcyjna (dalej: „ZAP Sznajder”) z siedzibą w Piastowie otrzymał zawiadomienia sporządzone w oparciu o art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od:

 

– ZAP Sznajder Batterien

 

– Pana Lecha Sznajdera.

 

Zgodnie z zawiadomieniami w wyniku rejestracji połączenia:

 

– ZAP Sznajder posiada obecnie bezpośrednio 12.343.456 akcji Spółki reprezentujące 74,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 12.343.456 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 74,13% ogólnej liczby głosów Spółki,

 

– Pan Lech Sznajder posiada obecnie pośrednio (za pośrednictwem ZAP Sznajder) 12.343.456 akcje Spółki reprezentujące 74,13% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 12.343.456 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 74,13% ogólnej liczby głosów Spółki.

 

Pełną treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Scroll to Top