Korekta raportu bieżącego nr 2/2008 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Zarząd Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. z siedzibą w Bytomiu informuje, iż dokonuje korekty raportu bieżącego nr 2/2007 z dnia 08.01.2008 roku, dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A., w którym błędnie została podana informacja, iż DM IDM SA będzie wydawał zaświadczenia i prowadzi obsługę depozytu akcji spółki.
W raporcie podano:
Zarząd ORZEŁ BIAŁY Spółka Akcyjna informuje, że zgodnie z art. 406 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą Zarządowi w siedzibie spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia zaświadczenie z Domu Maklerskiego IDM S.A. z siedzibą w Krakowie Mały Rynek 7 prowadzącego obsługę depozytu akcji spółki, stwierdzające ilość posiadanych akcji i ich numery oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do chwili zakończenia Zgromadzenia.
Powinno być:
Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pozostała treść raportu pozostaje niezmieniona.

Podstawa prawna:
RMF GPW §39 ust. 1 pkt 1

Scroll to Top