Korekta raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 30.05.2014 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że dokonuje korekty raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 30.05.2014 roku, w związku z uzupełnieniem załączników do raportu bieżącego o Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. Poza wyżej wskazanym uzupełnieniem raport bieżący pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1,2 i 3

Scroll to Top