Korekta: Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu – zamknięcie opóźnienia

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2012 z dnia 30.11.2012 r. niniejszym przesyła korektę treści ww. raportu:

Brzmienie raportu przed korektą:

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2011 z dnia 30.11.2011 r., w którym informował o zawarciu umowy znaczącej dotyczącej sprzedaży przez Spółkę ołowiu oraz stopów ołowiu, informuje, że przewidywana wartość umowy netto nie przekroczy 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z okresu czterech kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem podpisania umowy, tj. 30.11.2011 roku (IV kwartał 2010 – III kwartał 2011). W związku z tym, że umowa nie spełni kryteriów umowy znaczącej, Spółka nie podaje do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz o warunkach finansowych zawartej umowy.

Spółka na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie umowy oraz o warunkach finansowych zawartej umowy.

Brzmienie raportu po korekcie:

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2011 z dnia 30.11.2011 r., w którym informował o zawarciu umowy znaczącej dotyczącej sprzedaży przez Spółkę ołowiu oraz stopów ołowiu, i w odniesieniu do którego informacje o drugiej stronie umowy oraz o warunkach finansowych umowy zostały opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o ofercie, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości opóźnione dane:

Spółka informuje, że Kontrahentem (drugą stroną umowy) była firma PPUH Autopart Jacek Bąk sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu. Szacowana wartość umowy netto wynosi 34,8 mln zł, co nie przekroczyło 10 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z okresu czterech kwartałów obrotowych (IV kwartał 2010 – III kwartał 2011) opublikowanych przed dniem podpisania umowy (dzień podpisania umowy to 30.11.2011r.).

Podstawa prawna:
Art. 57 ust. 1 i 3 Ustawy o ofercie publicznej – zawiadomienie o opóźnieniu informacji, zamknięcie opóźnienia w zw. z § 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych

Scroll to Top