Informacja o zamiarze ujęcia zdarzeń o charakterze jednorazowym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2018r.

Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku prac nad raportem za III kwartał 2018 roku, w dniu 05.11.2018 roku Zarząd Spółki uchwałą podjął decyzję o ujęciu zdarzeń o charakterze jednorazowym, które łącznie będą miały dodatni wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny w raporcie Spółki za III kwartał 2018 roku, w szacowanej wysokości 0,5 mln zł.

Na powyższe składa się:

• ujęcie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wpływu rozliczenia odzyskania kontroli w kwocie -1,2 mln zł

• wyłączenie odpisu aktualizującego wartość należności od spółki Orzeł Surowce sp. z o.o. w wysokości 1,7 mln zł, ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego za III kwartał 2018 roku, powstałej z tytułu cesji wierzytelności od jej Kontrahentów. Wyłączenie odpisu będzie miało wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny Grupy za III kwartał 2018 r.

Ujęcie ww. zdarzeń jednorazowych jest konsekwencją odzyskania kontroli Emitenta nad Spółką zależną Orzeł Surowce i jej Spółkami córkami oraz włączenia tych spółek do konsolidacji Grupy w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2018 roku. Powyższe nastąpiło w związku z otrzymaniem postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział XIX Gospodarczy – Odwoławczy o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Orzeł Surowce sp. z o.o., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 19/2018 z dnia 13.08.2018 r.

Emitent zastrzega, że śródroczne skonsolidowane sprawozdanie Spółki za III kwartał 2018 r. jest w trakcie przygotowywania, dlatego wyżej zaprezentowane kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku nastąpi 8 listopada 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

godz. 16:10

Scroll to Top