Informacja o otrzymaniu decyzji dotyczącej kontroli podatkowej

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2019 z dnia 21.08.2019 r. oraz 41/2019 z dnia 29.10.2019 r. informuje, że Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego (dalej: Organ) wydał decyzję, na mocy której określił wysokość poniesionej straty Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014 r. na kwotę 7.7 mln zł (dalej: „Decyzja”).

 

Organ w Decyzji podtrzymał stanowisko wyrażone w wynikach kontroli, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2019. W ocenie Organu Spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów w 2014 r. o kwotę 2,6 mln zł wynikającą z faktury VAT, wystawionej przez Helidor sp. z o.o. z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z majątkowych praw autorskich do znaku towarowego w roku 2013.

 

Decyzja ta, związana jest z prowadzonym przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu postępowaniem podatkowym wobec Spółki w zakresie: „rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014r.”, o którym to postępowaniu Spółka informowała w raportach bieżących i okresowych. Emitent nie może wykluczyć, iż w przyszłości Decyzja, może mieć wpływ na wyniki Spółki.

 

Emitent szczegółowo analizuje wraz z doradcami prawno-podatkowymi otrzymaną Decyzję oraz będzie informować, o dalszych istotnych działaniach, w niniejszym temacie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

godz.: 16:08

Scroll to Top