Informacja na temat wpływu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na działalność Emitenta

Zarząd spółki „Orzeł Biały” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w związku z napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zidentyfikował nowe ryzyka w otoczeniu Spółki, które mogą mieć potencjalny wpływ na działalność Spółki a w szczególności na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju działalności.

 

Istotnym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na działalność Emitenta jest duża zmienność cen gazu ziemnego oraz ryzyko ograniczenia dostaw tego surowca. Rosnące ceny gazu w sposób znaczący wpłyną na wynik finansowy „Orzeł Biały” S.A. w krótkim horyzoncie czasowym. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze względu na dynamikę cen oraz nieprzewidywalność czynników, które je kształtują, Emitent nie może określić skali tego wpływu. Spółka w sposób ciągły monitoruje sytuację w zakresie podaży gazu oraz jego cen, jak i rozważa potencjalne scenariusze dalszego rozwoju sytuacji na rynku gazu.

 

Wpływ na działalność „Orzeł Biały” S.A. może mieć również sytuacja w branży transportowej. W związku z zerwaniem międzynarodowych łańcuchów dostaw oraz odpływem pracowników narodowości ukraińskiej z sektora transportu, Spółka przewiduje znaczący wzrost kosztów transportu w przewidywalnym horyzoncie czasowym. Spółka na bieżąco współpracuje w tym zakresie z partnerami, w celu zabezpieczenia optymalnej kosztowo logistyki towarów.

 

Czynnikiem bezpośrednio związanym z globalnymi procesami logistycznymi, wpływającym na działalność Emitenta jest również cena ropy naftowej. Wzrost cen ropy naftowej oraz strategiczne decyzje polityczne rządów poszczególnych państw, mogą wpłynąć na koszty usług transportowych, logistyki towarów jak i całokształt otoczenia ekonomicznego Spółki.

 

Nieuzasadniona agresja wojsk rosyjskich oraz związane z nią sankcje i ograniczenia w przepływie surowców i towarów, mają również wpływ na podaż dodatków wsadowych zastosowanych w procesach produkcyjnych Spółki. Rynki wschodnie (Ukraina, Białoruś i Rosja) stanowią istotne źródła surowców takich jak antracyt oraz złom żelaza. Emitent nie może wykluczyć, że w związku z aktualnymi ograniczeniami w imporcie tych surowców, nastąpi wzrost cen oraz ograniczenie ich podaży, co w sposób bezpośredni przełoży się na działalność Spółki. „Orzeł Biały” S.A. w sposób bieżący monitoruje sytuację na rynku dodatków wsadowych oraz pozostaje w stałym kontakcie z kluczowymi dostawcami surowców.

 

Emitent nie może wykluczyć, że prowadzone działania wojenne oraz zastosowane sankcje gospodarcze, będą miały wpływ na odbiorców towarów Emitenta oraz ich płynność finansową. Szereg podmiotów z branży akumulatorowej prowadziła aktywny eksport produktów w kierunkach wschodnich. Wraz z załamaniem się rynków, powstaniem ograniczeń w przepływie towarów oraz zakończenia produkcji w Rosji przez niektóre koncerny motoryzacyjne, powstało ryzyko utraty płynności finansowej, lub powstania opóźnień w regulowaniu należności przez klientów Spółki obecnych na rynku rosyjskim.

 
 

podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Scroll to Top