Aneks do umowy kredytowej – umowa znacząca

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 27.03.2015 r. Emitent zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: ING) Aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 03.06.2013 r. (o której Emitent informował w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Zarządu Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2014 w punkcie B.4.7.) obowiązujący od dnia 22.03.2015 r.

 

Na mocy niniejszego Aneksu zmianie uległy strony Umowy. Aktualnie stronami Umowy jest Emitent oraz jego spółki zależne: Orzeł Surowce sp. z o.o. oraz Pumech sp. z o.o., Celem rozszerzenia stron Umowy jest unifikacja źródeł finansowania zewnętrznego w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta oraz poprawa warunków finansowania.

 

Przedmiotem Aneksu do wyżej wskazanej Umowy jest limit kredytowy w wysokości 43.900 tys. zł, w formie kredytów obrotowych w złotych, kredytów inwestycyjnych w złotych lub gwarancji bankowych w złotych lub EUR, zaś maksymalne możliwe zobowiązania wynikające z pełnego wykorzystania odnawialnego limitu kredytowego do dnia 10.01.2022 r. wynoszą 45.400 tys. zł. 

 

Z wyżej wskazanego limitu kredytowego będzie korzystał Emitent jak i spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta: Orzeł Surowce sp. z o.o. oraz Pumech sp. z o. o., na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz działalności inwestycyjnej.

 

Umowa wraz z Aneksem, który stanowi integralną część Umowy nie przewiduje kar umownych, poza ewentualnymi odsetkami karnymi stosowanymi powszechnie w umowach tego rodzaju. Warunki finansowe na jakich została zawarta Umowa nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów, oparte są na stawce WIBOR 1M + marża banku. Maksymalnym terminem obowiązywania Umowy jest 10.01.2022 r.

 

Prawne zabezpieczenie udzielonej przez ING Bank Śląski S.A. linii kredytowej stanowią:

  • Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu handlowego;
  • Hipoteka umowna do kwoty 68.100 tys. zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piekarach Śląskich;
  • Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, aparaturze, wyposażeniu, urządzeniach technicznych zlokalizowanych w Oddziale Hutniczym Orzeł Biały w Piekarach Śląskich;
  • Zastaw rejestrowy na budowlach technologicznych w postaci: kominów, rurociągów, instalacji, zbiorników, przewodów, które nie są trwale związane z gruntem, znajdujących się w Oddziale Hutniczym Orzeł Biały w Piekarach Śląskich;
  • Cesja praw z polis ubezpieczeniowych wszystkich przedmiotów zabezpieczenia wymienionych powyżej.

 

Jednocześnie Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że łączna wartość zawartych umów w ciągu ostatnich 12 miesięcy z ING przez Grupę Kapitałową Emitenta wynosi 62.800 tys. zł i przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych (I kwartał 2014 – IV kwartał 2014).

Umową o największej wartości jest Aneks do Umowy Wieloproduktowej, będący przedmiotem niniejszego raportu, który zastępuje zawarte dotychczas umowy kredytowe pomiędzy stronami opisywanego Aneksu.

 

Podstawa prawna: 
RMF GPW §5 ust.1 pkt 3

Scroll to Top