Aktualizacja informacji o kontroli podatkowej

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2020 z dnia 19.02.2020 r., 41/2019 z dnia 29.10.2019 r. oraz 26/2019 z dnia 21.08.2019 r. informuje, że na skutek złożonego przez Spółkę odwołania, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu (dalej: Organ) wydał decyzję, na mocy której uchylił w całości decyzję, o której Emitent informował raportem bieżącym numer 6/2020 i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ. Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania. Na decyzję Spółce przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Organ uznał, że przy ponownym rozpatrywaniu sprawy konieczne jest zgromadzenie materiału dowodowego pozwalającego na ocenę transakcji poprzez pryzmat przepisów o cenach transferowych.
 
Emitent nie może wykluczyć, iż w przyszłości ostateczny wynik postępowania, może mieć wpływ na wyniki Spółki. Jednocześnie na obecnym etapie nie jest możliwe określenie poziomu ewentualnego wpływu.
 
Decyzja, związana jest z prowadzonym przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu postępowaniem podatkowym wobec Spółki w zakresie: „rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014r.”, o którym to postępowaniu Spółka informowała w raportach bieżących i okresowych.
 
O dalszych działaniach w niniejszym temacie Emitent będzie informował w raportach okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku wystąpienia znacznego wzrostu ryzyka ujemnych skutków finansowych dla Spółki związanych z tą sprawą, Emitent przekaże stosowną informację raportem bieżącym.
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
godzina: 15:07
Scroll to Top