Wysoki wzrost wolumenu sprzedaży ołowiu w I kwartale 2017 r. Grupy Orzeł Biały

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I kwartale 2017 r. przychody na poziomie 162,7 mln zł wobec 114,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

  • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w I kwartale 2017 r. wyniosła 3,9 mln zł, co oznacza spadek o 37% r/r. Strata netto wyniosła 0,8 mln. zł wobec 2,6 mln zł zysku netto przed rokiem.
  • Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1,5 mln zł. i był on o 63% niższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu w I kwartale 2017 r. wyniósł 17,7 tys. ton, a w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniósł 14,6 tys. ton.

W  I kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły 162,7 mln. zł i zawierały korektę o wynik na transakcjach zabezpieczających cenę ołowiu, który był ujemny i wyniósł  –17,8 mln zł. Wzrost  przychodów o 41,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego był spowodowany wzrostem wolumenu sprzedanego ołowiu o 21,2% jak również wzrostem o 20,9% realizowanych cen sprzedawanych stopów ołowiu.

 

Osiągnięty zysk na działalności operacyjnej w wysokości 1,5 mln zł. był o 63% niższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Na wynik operacyjny  miała wpływ  mniej korzystna  kosztowo struktura wsadów  do produkcji. W I kwartale br. Spółka prowadziła procesy produkcyjne bazując na mieszaninie surowców z większym udziałem tych o większym stopniu przetworzenia. Udział zużytego obcego ołowiu surowego na rafinerię oraz obcego złomu ołowiu stanowił w I kwartale 36% produkcji rafinatów natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego udział ten wynosił 20%.

 

„Okres sprawozdawczy rozpoczęliśmy z wysokim zapasem surowca do produkcji, w celu zmniejszenia ilości zapasów o stosunkowo wysokim udziale ołowiu obcego, zużyliśmy więcej droższego surowca do produkcji w I kwartale co bezpośrednio przełożyło się na wyniki Grupy. Kontynuowaliśmy ważne prace nad strategicznymi projektami, realizując poprawę efektywności oraz redukcję kosztów w podstawowym biznesie recyklingu akumulatorów i produkcji ołowiu.  Nie było to jednak wystarczające, aby zrekompensować wyższe koszty zużytych surowców do produkcji w pierwszym kwartale. Nie jestem zadowolony z naszych wyników za I kwartał, ale pozostaje optymistą na cały rok.” – mówi Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

 

Spadek EBITDA do analogicznego okresu roku ubiegłego był spowodowany głównie mniej korzystną strukturą kosztową zużywanych surowców. Rentowność EBITDA w I kwartale 2017 roku wyniosła 2,4% i była niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego kiedy wynosiła 5,4%.

 

Strata netto na działalności finansowej w wysokości 0,8 mln zł. w okresie sprawozdawczym była spowodowana głównie ujemnymi różnicami kursowymi jak również odsetkami od kredytów na finansowanie zakupów surowców.

 

„W I kwartale główny akcjonariusz NEF Battery Holdings S.a r.l. ogłosił wezwanie do zapisywania się na akcje Spółki. W wyniku wezwania  żaden z akcjonariusz nie złożył zapisów na sprzedaż akcji Spółki. Dodatkowo w I kwartale w zakresie działalności operacyjnej odnotowaliśmy wysoką efektywność procesów produkcji oraz dalszy stabilny rozwój. W zakresie spraw organizacyjnych, po pierwszym kwartale w Grupie jest o kolejną Spółkę mniej, co jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii koncentracji na podstawowej działalności Spółki.” – mówi Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

 

 

Scroll to Top