STABILNY ROZWÓJ PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY W 2016 ROKU

Grupa Orzeł Biały w roku 2016 zwiększyła swoją rentowność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej, z 2,8% do 5,2% r/r, głównie za sprawą zwiększenia efektywności prowadzonych procesów produkcyjnych, korzystnej kosztowo struktury wsadu jak i  konsekwentnym skupianiu się na działalności recyklingu i produkcji ołowiu rafinowanego.

  • Grupa Orzeł Biały wypracowała przychody na poziomie 537,3 mln. zł, co stanowi wzrost o 5,7%. r/r.
  • EBITDA Grupy (wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację), przed uwzględnieniem przed aktualizacją „wartości firmy” i udziałów w jednostkach stowarzyszonych na łączną kwotę 9 mln. zł wyniosła 28 mln. zł, podczas, gdy w 2015 r. była na poziomie 25,4 mln zł.
  • W obszarze działalności operacyjnej wolumen sprzedanego ołowiu w 2016 roku wyniósł 65,7 tys. ton co stanowi wzrost o 5,5% r/r, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału bardziej zaawansowanych technologicznie stopów w całej strukturze sprzedaży.

W 2016 r. Grupa Orzeł Biały odnotowała wzrost przychodów do 537,3 mln zł., głównie ze względu na wzrost wolumenu sprzedanych stopów ołowiu o 5,5% jak i wzrost notowań ołowiu na LME. Do wzrostu przychodów przyczyniła się także zmiana struktury sprzedanych produktów w kierunku zwiększenia udziału zaawansowanych stopów ołowiu. Przychody ze sprzedaży korygowane są o wynik na transakcjach zabezpieczających (hedging), których saldo w 2016 r. zmniejszyło przychody o 17,1 mln. zł, podczas gdy w 2015 r. zwiększyło o 11,7 mln zł.

Wolumen sprzedanego ołowiu był na rekordowym poziomie i wyniósł 65,7 tys. ton. Grupa Orzeł Biały systematycznie zwiększa udział zaawansowanych technologicznie stopów ołowiu w swojej strukturze sprzedaży. Działalność Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Spółki przyczynia się do rozwoju badań nad nowymi stopami ołowiu oraz modyfikacją już istniejących.

„Rok 2016 możemy podsumować jako dobry rok dla naszej Grupy, założone podstawowe cele zostały zrealizowane, kluczowe wskaźniki osiągnięte, a podstawowa działalność Grupy stabilnie się rozwija. Sporo zrobiliśmy w zakresie uporządkowania struktury Grupy, wzrostu jakości i wydajności, co przekłada się na zwiększenie naszej konkurencyjności.

Za wcześnie jednak by mówić o pełnym zadowoleniu, nie mamy wpływu na duże wahania koniunktury i zmienność w naszej branży, dużym wyzwaniem będzie więc utrzymanie osiągniętego poziomu rentowności, mam jednak przekonanie ze uporządkowana i skupiona na podstawowej działalności Grupa będzie w stanie szybko i elastycznie reagować na zmieniające się otoczenie rynkowe i lepiej będzie radziła sobie z czynnikami zewnętrznymi, które w tej branży mają duży wpływ na naszą działalność i osiągane wyniki przez Grupę Orzeł Biały” – mówi Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orła Białego.

Scroll to Top