Stabilny rynek zbytu oraz wysoki wolumen sprzedaży w I połowie 2017 roku

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I półroczu 2017 r. przychody na poziomie 324,8 mln zł, wobec 241,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co stanowi wzrost 34,7% r/r., który jest spowodowany głównie wzrostem notowań ołowiu na LME oraz wzrostem wolumenu sprzedaży.

 

  • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w I półroczu 2017 r. wyniosła 14,8 mln zł, co oznacza wzrost o 17,5% r/r. Zysk netto wyniósł 6,3 mln. zł wobec 6,1 mln zł zysku netto przed rokiem.
  • Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 10 mln zł i był o 23,5% wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu w I półroczu 2017 r. wyniósł 33,8 tys. ton, wzrost o 10,5% r/r.

 

Na wzrost wskaźnika EBITDA, jak i na zysk operacyjny miała wpływ wyższa marża brutto na sprzedaży. Dodatkowo saldo ruchów aktualizujących wartość odpisów zapasów surowców na koniec okresu sprawozdawczego pozytywnie wpłynęło  na wynik, pomniejszając  koszty o 1 844 tys. zł., podczas gdy, w I półroczu 2016 r. proces ten miał nieistotny wpływ na poziom kosztów sprzedanych produktów. W okresie sprawozdawczym udział ołowiu obcego w produkcji rafinatów stanowił 32 %, zaś w analogicznym okresie roku ubiegłego udział ten wynosił 22 %.

 

„W I półroczu 2017 roku, w porównaniu do roku poprzedniego, wypracowaliśmy większe przychody spowodowane wyższym wolumenem sprzedaży oraz wysokimi cenami ołowiu na LME. Jednocześnie odnotowaliśmy mniejszą dostępność złomu akumulatorowego na rynku, co przełożyło się na mniej korzystną strukturę wsadu do produkcji rafinatów” – mówi Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orzeł Biały S.A.

 

Zysk netto wyniósł 6,3 mln zł i był o 3,3% wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Nieznaczny wzrost zysku wynika głównie z odnotowanej w okresie sprawozdawczym wyższej, niż w roku poprzednim straty na działalności finansowej, która jest konsekwencją większego zaangażowania zewnętrznego finansowania w bieżącą działalność.

 

„Podsumowując, osiągnięte wyniki potwierdzają stabilny rozwój i efektywność naszego zakładu, choć nie są jeszcze w pełni satysfakcjonujące. Po stronie produkcji, jak i zbytu naszych produktów obserwujemy od początku roku pozytywny trend w postaci stabilnego wzrostu wysokich wolumenów sprzedaży oraz rosnącego udziału w strukturze sprzedaży stopów wysoko zaawansowanych. Po stronie skupu zaś mamy do czynienia z nieprzewidywalnym, zmiennym rynkiem surowca, co ma wpływ na osiągane przez Grupę wyniki. Mając na względzie dalszy wzrost wartości firmy, podjęliśmy współpracę z ING Bank N.V. London, doradcą finansowym, w celu  rozważenia różnych możliwości dalszego strategicznego rozwoju poszukania innych, strategicznych alternatyw we wszystkich obszarach działalności biznesowej Spółki. Oczekujemy, że działania te ostatecznie będą miały wpływ na wzrost naszej konkurencyjności, a co za tym idzie, przyniosą wartość dodaną dla naszych akcjonariuszy” – mówi Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orzeł Biały S.A. 

Scroll to Top