GRUPA KAPITAŁOWA ORZEŁ BIAŁY PRODUCENT OŁOWIU RAFINOWANEGO I STOPÓW OŁOWIU ODNOTOWAŁA WZROSTY W III KWARTALE 2017 R.

Orzeł Biały zakończył III kwartał 2017 roku z wynikiem EBITDA 11,3 mln zł. (wzrost o 91,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Do osiągniętego wyniku przyczynił się głównie wzrost notowań ołowiu oraz dalszy wzrost wolumenu sprzedaży, przy jednocześnie korzystnej kosztowo strukturze zużytych do produkcji surowców. Grupa kontynuowała strategię koncentrując się na swojej podstawowej działalności.

 

  • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 11,3 mln zł w III kwartale 2017 r., co oznacza wzrost o 91,5% r/r oraz 26,2 mln zł w ujęciu narastającym za 9 miesięcy (+41,6% r/r). Rentowność liczona jako EBITDA/przychody ze sprzedaży wyniosła kolejno 6,6% w III kwartale i 5,3% za 9 miesięcy 2017 r.
  • Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 8,8 mln zł w III kwartale oraz 18,9 mln zł. narastająco w 2017 r., co stanowi wzrost kolejno o 144,4% i 61,5% w porównaniu do roku ubiegłego.
  • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu w III kwartale wyniósł 18,0 tys. ton (+14,8% r/r) oraz 51,8 tys. ton narastająco (+12,0% r/r).
  • Zysk netto w III kwartale wyniósł 6,7 mln zł. wobec 1,2 mln zł. zysku netto przed rokiem. Narastająco Grupa Orzeł Biały wypracowała wynik netto w wysokości 13 mln zł. wobec 7,2 mln zł w 2016 r.

 

Przychody ze sprzedaży Grupy  Orzeł Biały w III kwartale 2017 r. wyniosły 173,2 mln zł. w tym  dodatni wynik na transakcjach zabezpieczających cenę ołowiu, który wyniósł 1,7 mln zł. Wzrost przychodów o 38,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest głównie spowodowany wzrostem notowań ołowiu o 17,9% jak i wzrostem sprzedanego wolumenu produktów o 14,8%. Narastająco za trzy kwartały przychody wyniosły 498 mln zł., i były wyższe od przychodów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 36% z czego na wzrost wolumenu sprzedanego ołowiu przypada 12%.

 

Po trzech kwartałach, jak i w III kwartale 2017 r. Orzeł Biały odnotował bardzo dobrą sytuację po stronie popytowej na ołów i stopy ołowiu, co odzwierciedla wysoki wzrost wolumenu sprzedanego ołowiu rok do roku, zaś po stronie skupu pomimo utrzymującej się korzystnej sytuacji w branży motoryzacyjnej, zauważono na rynku mniejszą dostępność złomu akumulatorowego w porównaniu z rokiem ubiegłym. Spółka aktywnie poszukuje nowych dostawców surowców zarówno w kraju jak i za granicą. Prowadzone są również działania mające na celu głębszą penetrację polskiego rynku surowca, w celu dotarcia do tańszych i stabilniejszych jego źródeł.

 

– III kwartał zdecydowanie należy zaliczyć do udanych. Rezultaty wypracowane zarówno pod względem przerobionego i sprzedanego wolumenu ołowiu, jak i wyników finansowych z cała pewnością są satysfakcjonujące. Patrząc w przyszłość, koncentrujemy się na szukaniu nowych możliwości rozwoju dla Orła, ponadto nadal skupiamy się na podstawowej działalności Spółki, inwestujemy w jakość, środowisko, wysoki poziom BHP. Prowadzimy działania mające na celu usprawnianie naszej organizacji pracy, optymalizację procesów oraz efektywne wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i potencjału naszych pracowników. To wszystko pozwala nam budować silny zakład działający w kierunku sukcesywnego trwałego wzrostu wartości Spółki. powiedział Michael Rohde Pedersen, Prezes Zarządu Orzeł Biały.

 

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Orzeł Biały

w mln zł.

III kw. 2016

III kw. 2017

Zmiana w %

I-III kw. 2016

I-III kw. 2017

Zmiana w %

Przychody ze sprzedaży

125,1

173,2

+38,4%

366,2

498,0

+36,0%

Zysk brutto ze sprzedaży

8,9

15,8

+77,5%

28,4

39,7

+39,8%

EBITDA

5,9

11,3

+91,5%

18,5

26,2

+41,6%

Wynik na działalności operacyjnej

3,6

8,8

+144,4%

11,7

18,9

+61,5%

Zysk/strata brutto

3,0

8,7

+190,0%

10,3

17,4

+68,9%

Zysk/strata netto

1,2

6,7

+458,3%

7,2

13,0

+80,6%

 

Scroll to Top