Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. z Helidor sp. z o.o.

Zarząd spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099792, NIP: 6260003139, REGON: 270647152, kapitał zakładowy: 7.159.779,07 zł w całości wpłacony (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1578; dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 4021 k.s.h., niniejszym zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu Spółki ze spółką Helidor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 / XI p., 53-333 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000456298, NIP: 8971788816, REGON: 022109085, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: „Spółka Helidor”), (dalej: „Połączenie”).

1.02.2017 r. 

Scroll to Top