Orzeł Biały podsumowuje I półrocze 2009r

Orzeł Biały S.A. zakończył pierwsze półrocze 2009 roku przychodami ze sprzedaży w wysokości 83,4 mln zł. Spółka zanotowała w tym okresie stratę netto na poziomie 1,4 mln zł. W pierwszym półroczu decydujący wpływ na wynik na działalności operacyjnej miało, w związku z rozpoczętym postępowaniem przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, utworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów w łącznej wysokości 6,3 mln zł. Nie uwzględniając tych zdarzeń jednorazowych, wynik na działalności operacyjnej Grupy byłby dodatni i wynosiłby 4,2 mln zł mówi Zbigniew Rybakiewicz, Prezes Zarządu Orzeł Biały S.A.

Scroll to Top