Informacja dotycząca podziału zysku za rok 2015

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (Emitent) w związku z pojawieniem się nieprawdziwych informacji na portalach internetowych bankier.pl oraz biznes.pap.pl informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 31.05.2016 r. przeprowadziło głosowanie nad projektem Uchwały zgłoszonym przez uprawnionego akcjonariusza Spółki do porządku obrad nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzien 31.05.2016 roku, o którym to projekcie Emitent informował w raporcie bieżącym numer 12/2016 z dnia 24.05.2016 r. w przedmiocie podziału zysku za rok 2015, dla podjęcia tego projektu uchwały wymagana była zwykła większość głosów, projekt uchwały nie uzyskał w głosowaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wymaganej większości głosów, w związku z czym projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez uprawnionego akcjonariusza nie został przegłosowany. O czym emitent poinformował raportem bieżącym nr 14/2016 w dniu 31.05.2016r.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło głosowanie nad projektem uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok 2015 w brzmieniu zaproponowanym przez Spółkę i zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki opublikowanym w dniu 28.04.2016 rb nr 8/2016 oraz 12.05.2016 nr 10/2016. Projekt uchwały został przegłosowany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwykłą większością głosów, w związku z czym Uchwała nr 4 w przedmiocie podziału zysku za rok 2015 została uchwalona w następującym  brzmieniu:

 

„Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 31 maja 2016 roku

w przedmiocie podziału zysku za rok 2015

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając uchwałę z dnia 26 kwietnia 2016 r. nr 745/IX/2016 Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok 2015 oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w łącznej wysokości 21.550.816,66 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset szesnaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. ———————————————

Na ww. kwotę składa się zysk netto Spółki za rok 2015 w wysokości 5.973.065,98 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy) oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 15.577.750,68 zł (piętnaście milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy). ——————————

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ———————————

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym; liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem), co stanowi 78,86 % (siedemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy łącznej liczbie ważnych głosów wynoszącej 13131388 (trzynaście milionów sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem); „za” uchwałą oddano 10082388 (dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) głosów, stanowiących 76,78 % (siedemdziesiąt sześć i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy 3049000 (trzy miliony czterdzieści dziewięć tysięcy) głosów „przeciw”, stanowiących 23,22 % (dwadzieścia trzy i dwadzieścia jeden setnych procenta) tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, i przy braku głosów „wstrzymujących się”.”

 Informacje na ten temat Emitent opublikował w raporcie bieżącym nr 13/2016 w dniu 31.05.2016 roku.

Scroll to Top