Decyzja Prezesa UOKiK dot. przejęcia Baterpol Sp. z o.o

Dziś władze spółki Orzeł Biały S.A. otrzymały decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą przejęcia spółki Baterpol. Prezes Urzędu nie wyraził zgody na połączenie obu podmiotów.

Prezes UOKiK w uzasadnieniu decyzji stwierdził, iŜ połączenie prowadziłoby do eliminacji konkurencji na rynku przetwarzania odpadów niebezpiecznych z zuŜytych akumulatorów.

– Powodem, dla którego dąŜymy do zakupu spółki Baterpol, jest moŜliwość uzyskania efektu synergii, a tym samym zabezpieczenie kondycji Grupy Kapitałowej Orzeł Biały S.A. przed kryzysem gospodarczym. Przedstawiliśmy Prezesowi Urzędu stosowane wyjaśnienia, iŜ celem zakupu Baterpol sp. z o.o. jest uzyskanie efektów synergii, a tym samym zabezpieczenie kondycji Grupy Kapitałowej Orzeł Biały przed kryzysem gospodarczym. Połączenie sił dwóch Spółek o tym samym profilu działalności pozwoliłoby naszym zdaniem przezwycięŜyć problemy z nim związane. Nadal jesteśmy przekonani, iŜ zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację Orła Białego z Baterpol byłaby korzystna zarówno dla dalszego funkcjonowania obu spółek w świetle postępujących procesów konsolidacyjnych w skali światowej oraz w obliczu kryzysu ekonomicznego, jak i dla bezpieczeństwa ekologicznego naszego kraju. Dlatego teŜ Orzeł Biały zamierza skorzystać z dostępnych moŜliwości odwołania się od wspomnianej decyzji – mówi Zbigniew Rybakiewicz, Prezes Zarządu Orzeł Biały S.A.

Scroll to Top