IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Walne zgromadzenie

Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok

Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.06.2022 r.

Opinia rady nadzorczej dotycząca projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.06.2022

W nawiązaniu do zasady 4.7 DPSN 2021, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad...

Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał a także dokumentów, które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A. na dzień 15.06.2022 r. o godz.11:00 w Piekarach...

Opinia rady nadzorczej dotycząca projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.01.2022

W nawiązaniu do zasady 4.7 DPSN 2021, Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad...

Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20.01.2022 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał a także dokumentów, które mają być przedmiotem obrad

Zarząd Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na żądanie zgłoszone w dniu 10.12.2021...

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ