IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Walne zgromadzenie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Orzeł Biały S.A. w dniu 6 czerwca 2013 roku

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym...

Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 06.06.2013 roku powołało z dniem 6.06.2013 roku, do składu Rady Nadzorczej...

Podjęcie Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. Uchwałą nr 4 z dnia 06.06.2013 roku uchwaliło przeznaczenie części zysku netto za...

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 06.06.2013 roku....

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. Większościowy akcjonariusz Spółki Orzeł Biały S.A. zgłosił nową kandydaturę na członka rady nadzorczej spółki Orzeł...

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za 2012 rok wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Orzeł Biały S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 6 czerwca 2013 roku o godz. 11.00 w Warszawie, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ