IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Walne zgromadzenie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Orzeł Biały S.A. w dniu 17 czerwca 2011 roku

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy...

Podjęcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o umorzenie akcji własnych

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. podjęło uchwałę nr 23/2011r. w przedmiocie umorzenia akcji...

Podjęcie Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. o wypłacie dywidendy

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. Uchwałą nr 4/2011 r. z dnia 17 czerwca 2011 roku uchwaliło przeznaczenie części...

Powołanie członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową kadencję

Zarząd Orzeł Biały S.A., informuje iż w dniu 17 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. na podstawie art. 14 Statutu Spółki, podjęło Uchwały o numerach od 17 do 21...

Zmiany w Statucie Spółki Orzeł Bały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 17 czerwca 2011 roku uchwały nr 24 w sprawie obniżenia kapitału...

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 17.06.2011 roku wraz z...

Kandydaci na Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.

Wśród zgłoszonych Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej są dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. oraz jeden nowy Kandydat. Zgłoszone Kandydatury na...

Opinia Rady Nadzorczej odnośnie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na 17 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. za rok 2010 wraz z oceną Sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2010

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A. za rok 2010

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ