IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Walne zgromadzenie

Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. dotycząca treści projektów uchwał

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w nawiązaniu do przestrzegania zasady ujętej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW – Część III pkt. 1 ppkt. 3 informuje, że w dniu...

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 roku o godz. 11.00 w Warszawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Rejestracja zmian w statucie spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Orzeł Biały S.A. w dniu 13.05.2010r.

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy...

Treść powziętych Uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spólki Orzeł Biały S.A. w dniu 13.05.2010r.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w dniu 13.05.2010 roku, wraz z...

Ocena Rady Nadzorczej sprawozdań Orzeł Biały S.A. oraz wniosku Zarządu.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.za rok 2009

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem i planowane zmiany w Statucie Spółki.

Zarząd Orzeł Biały Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 393 Kodeksu...

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ