IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Walne zgromadzenie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd spółki „Orzeł Biały” S.A. informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z Art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych...

Projekty uchwał na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z załącznikami będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Orzeł Biały S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy...

Powołanie członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową kadencję

Zarząd Orzeł Biały S.A., informuje iż w dniu 30 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. na podstawie art. 14 Statutu Spółki, podjęło Uchwały o numerach od 16 do 20...

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orzeł Biały S.A. w dniu 30 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie...

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 roku,...

Opinia Rady Nadzorczej na temat treści projektów uchwał

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. w nawiązaniu do przestrzegania zasady ujętej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW – Część III pkt 1 ppkt.3, informuje, że w dniu 19...

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w dniu 5 lutego 2008 roku.

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy...

Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w dniu 5 lutego 2008 roku.

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w dniu 5 lutego 2008 roku

Opinia Rady Nadzorczej na temat treści projektów uchwał

Zarząd Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.w nawiązaniu do przestrzegania zasady ujętej w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW – Część III pkt 1 ppkt.3, informuje, że w dniu 31...

Życiorysy Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Zarząd spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. zgodnie z przyjętymi zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe Kandydatów na Członków...

Uzasadnienie projektów uchwał

Projekty uchwał na NWZ Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Zarząd Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 05 lutego 2008 roku,...

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.

Zarząd ORZEŁ BIAŁY S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz w oparciu o Uchwałę Zarządu Nr 97/2007 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie...

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ