IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące


Informacja o otrzymaniu decyzji organu II instancji w zakresie kontroli celno - skarbowej za 2015 rok

2021.11.16

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. _dalej: "Spółka", "Emitent"_ w nawiązaniu do raportów bieżących nr 26/2019 z dnia 21.08.2019 r. oraz 41/2019 z dnia 29.10.2019 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, o decyzji Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno - Skarbowego _dalej: Organ_, który, działając jako organ drugiej instancji, utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r. w wysokości 1 181 869,00 złotych. Na dzień publikacji niniejszego raportu, łączna kwota ewentualnych dopłat do podatku dochodowego za rok 2015 z uwzględnieniem odsetek wyliczonych na dzień 16.11.2021 r. może wynieść 1 714 454,00 zł

Wydana decyzja nastąpiła w wyniku rozpatrzenia odwołania Spółki od decyzji organu pierwszej instancji na skutek przeprowadzonej w Spółce kontroli celno -skarbowej za lata 2014 - 2017. O szczegółowym przebiegu kontroli Emitent informował w raportach okresowych.

Otrzymana decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania. Emitentowi przysługuje możliwość złożenia skargi na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Emitent będzie szczegółowo analizował wraz z doradcami prawno-podatkowymi otrzymaną decyzję oraz możliwość skorzystania z przysługujących mu praw.

Emitent będzie informował o dalszym przebiegu sprawy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w raportach bieżących i okresowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

godz.: 16:41

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ