IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

05.11
2018
25/2018 - Informacja o zamiarze ujęcia zdarzeń o charakterze jednorazowym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2018r.
2018.11.05

16.10
2018
24/2018 - Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2018.10.16

16.10
2018
23/2018 - Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki
2018.10.16

16.10
2018
22/2018 - Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znaczącego pakietu akcji Spółki
2018.10.16

30.08
2018
21/2018 - Informacja o zamiarze utworzenia i odwrócenia istotnych odpisów aktualizujących.
2018.08.30

17.08
2018
20/2018 - Informacja w zakresie istotnych działań Spółki podjętych w ramach realizowanego procesu przeglądu opcji strategicznych.
2018.08.17

13.08
2018
19/2018 - Otrzymanie informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Orzeł Surowce Sp. z o.o.
2018.08.13

20.07
2018
18/2018 - Otrzymanie zawiadomienia o przeprowadzeniu transakcji pośredniego przeniesienia akcji spółki NEF Battery Holdings. S.a r.l.
2018.07.20

17.07
2018
17/2018 - Informacja o powołaniu Członka Zarządu Spółki
2018.07.17

29.06
2018
16/2018 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 28.06.2018 r.
2018.06.29

28.06
2018
15/2018 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2018.06.28

28.06
2018
14/2018 - Podjęcie Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
2018.06.28

28.05
2018
13/2018 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad.
2018.05.28

25.05
2018
12/2018 - Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2017.
2018.05.25

17.05
2018
11/2018 - Otrzymanie zawiadomienia o zejściu poniżej progu 5%
2018.05.17

10.05
2018
10/2018 - Informacja o zamiarze ujęcia odpisów w raporcie za I kwartał 2018 roku.
2018.05.10

26.04
2018
9/2018 - Otrzymanie postanowienia Sądu o wstrzymaniu likwidacji majątku spółki zależnej do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
2018.04.26

17.04
2018
8/2018 - Powołanie Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. na nową kadencję
2018.04.17

26.03
2018
7/2018 - Otrzymanie zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości spółki zależnej.
2018.03.26

21.03
2018
6/2018 - Informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2017
2018.03.21

26.01
2018
5/2018 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2018 roku
2018.01.26

26.01
2018
4/2018 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 25.01.2018
2018.01.26

25.01
2018
3/2018 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
2018.01.25

25.01
2018
2/2018 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w tym zmiana Statutu Spółki.
2018.01.25

11.01
2018
1/2018 - Otrzymanie zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
2018.01.11

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ