IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

20.12
2017
36/2017 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. wraz z projektami uchwał.
2017.12.20

05.12
2017
35/2017 - Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. oraz Członka Komitetu Audytu.
2017.12.05

05.12
2017
34/2017 - Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Orzeł Biały S.A. wniosków po zakończeniu przeglądu dostępnych dla Spółki opcji strategicznych, upoważnienie zarządu do wdrożenia wybranych opcji strategicznych, oraz wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z ING
2017.12.05

01.12
2017
33/2017 - Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez QUERCUS Parasolowy SFIO - zmiana progu 5%
2017.12.01

07.09
2017
32/2017 - Informacja o zamiarze ujęcia odpisów aktualizujących w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 roku.
2017.09.07

05.07
2017
31/2017 - Akceptacja przez Radę Nadzorczą Spółki podjęcia strategicznych działań w zakresie dalszego rozwoju Orzeł Biały S.A.
2017.07.05

05.06
2017
30/2017 - Zmiana głównego podmiotu w zakresie finansowania Spółki – zawarcie umów z Grupą BGŻ BNP Paribas
2017.06.05

23.05
2017
29/2017 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 23.05.2017 r.
2017.05.23

23.05
2017
28/2017 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową X kadencję
2017.05.23

23.05
2017
27/2017 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2017.05.23

19.05
2017
26/2017 - Otrzymanie zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
2017.05.19

19.05
2017
25/2017 - Otrzymanie zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
2017.05.19

09.05
2017
24/2017 - Rozwiązanie umowy kredytu inwestycyjnego na skup akcji własnych
2017.05.09

25.04
2017
23/2017 - Otrzymanie zawiadomienia o liczbie akcji nabytych w Wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku Wezwania.
2017.04.25

21.04
2017
22/2017 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem
2017.04.21

21.04
2017
21/2017 - Wyniki Wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Orzeł Biały S.A.
2017.04.21

12.04
2017
20/2017 - Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - przekroczenie progu 5%
2017.04.12

31.03
2017
19/2017 - Połączenie spółki Orzeł Biały S.A. ze spółką zależną Helidor sp. z o.o. - Rejestracja w KRS
2017.03.31

21.03
2017
18/2017 - Informacja o zamiarze ujęcia odpisów w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2016
2017.03.21

02.03
2017
17/2017 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 2.03.2017 r.
2017.03.02

02.03
2017
16/2017 - Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
2017.03.02

02.03
2017
15/2017 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, przyjęcie uchwały w przedmiocie połączenia
2017.03.02

01.03
2017
14/2017 - Strategiczny plan inwestycyjny na lata 2017-2019 Spółki Orzeł Biały S.A.
2017.03.01

20.02
2017
13/2017 - Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. z Helidor Sp. z o.o.
2017.02.20

07.02
2017
12/2017 - Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania
2017.02.07

03.02
2017
11/2017 K - Korekta raportu bieżącego numer 11/2017 z dnia 2.02.2017 r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jedn
2017.02.03

02.02
2017
11/2017 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki
2017.02.02

01.02
2017
10/2017 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. z Helidor sp. z o.o.
2017.02.01

01.02
2017
9/2017 - Podpisanie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek
2017.02.01

31.01
2017
8/2017 - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia emitenta z innym podmiotem
2017.01.31

23.01
2017
7/2017/K - Korekta raportu bieżącego numer 7/2017 z dnia 23.01.2017 r. - zaciągnięcie istotnego zobowiązania i ustanowienie zabezpieczeń na znaczących aktywach Spółki – podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego na skup akcji własnych
2017.01.23

23.01
2017
7/2017 - Zaciągnięcie istotnego zobowiązania i ustanowienie zabezpieczeń na znaczących aktywach Spółki – podpisanie umowy kredytu inwestycyjnego na skup akcji własnych
2017.01.23

23.01
2017
6/2017 - Zawarcie porozumienia z większościowym akcjonariuszem NEF Battery Holdings S.a.r.l. w zakresie współdziałania w nabywaniu akcji Spółki oraz wsparcia w finansowaniu skupu akcji własnych
2017.01.23

20.01
2017
5/2017 - Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podjęcia warunkowej decyzji Spółki związanej z nabyciem akcji własnych
2017.01.20

20.01
2017
4/2017 - Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia istotnej dla Emitenta umowy na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.
2017.01.20

17.01
2017
3/2017 - Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia istotnej dla Emitenta umowy na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu
2017.01.17

13.01
2017
2/2017 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2017 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.
2017.01.13

03.01
2017
1/2017 - Korekta raportu 33/2016 - Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez QUERCUS Parasolowy SFIO - przekroczenie progu 5%
2017.01.03

03.01
2017
33/2016 - Otrzymanie zawiadomienia o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez QUERCUS Parasolowy SFIO - przekroczenie progu 5%
2017.01.03

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ