IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

13.12
2013
31/2013 - Wprowadzenie do obrotu akcji serii F
2013.12.13

09.12
2013
30/2013 - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F
2013.12.09

05.12
2013
29/2013 - Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu giełdowego oraz wyznaczenie dnia pierwszego notowania akcji serii F
2013.12.05

02.12
2013
28/2013 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem
2013.12.02

27.11
2013
27/2013 - Informacja o śmierci Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
2013.11.27

25.11
2013
26/2013 - Warunkowa rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii F spółki Orzeł Biały S.A.
2013.11.25

18.11
2013
25/2013 - Odwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki
2013.11.18

21.10
2013
24/2013 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem
2013.10.21

10.10
2013
23/2013 - Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Orzeł Bialy S.A. i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.
2013.10.10

10.10
2013
22/2013 - Rezygnacja z pełnienia funkcji zarządczej oraz powołanie prezesa zarządu Spółki.
2013.10.10

09.10
2013
21/2013 - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2013.10.09

03.10
2013
20/2013 - Objęcie warrantów serii D i zapis na akcje serii F w ramach Programu Motywacyjnego
2013.10.03

14.08
2013
19/2013 - Zmiana daty publikacji skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2013 roku
2013.08.14

01.08
2013
18/2013 - Podpisanie umowy znaczącej - zamknięcie opóźnienia
2013.08.01

26.07
2013
17/2013 - Umowa znacząca na przeniesienie majątkowych praw autorskich. Zbycie znaczącego aktywa. Zawarcie porozumienia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności.
2013.07.26

09.07
2013
16/2013 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu oraz usług recyklingowych
2013.07.09

04.07
2013
15/2013 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu
2013.07.04

02.07
2013
14/2013 - Umowa znacząca na przeniesienie majątkowych praw autorskich. Zbycie znaczącego aktywa.
2013.07.02

01.07
2013
13/2013 - Podpisanie umowy znaczącej - zamknięcie opóźnienia
2013.07.01

13.06
2013
12/2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Orzeł Biały S.A. w dniu 6 czerwca 2013 roku
2013.06.13

06.06
2013
11/2013 - Powołanie członka Rady Nadzorczej
2013.06.06

06.06
2013
10/2013 - Podjęcie Uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy
2013.06.06

06.06
2013
9/2013 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2013.06.06

08.05
2013
8/2013 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.
2013.05.08

07.05
2013
7/2013 - Wybór biegłego rewidenta
2013.05.07

07.05
2013
6/2013 - Akceptacja przez Radę Nadzorczą Orzeł Biały S.A. wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok 2012
2013.05.07

19.03
2013
5/2013 - Wykaz informacji przekazywanych przez Spółkę Orzeł Biały S.A. do publicznej wiadomości w okresie objętym roczną informacją okresową za rok obrotowy 2012
2013.03.19

12.03
2013
4/2013 - Propozycja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku Spółki za rok 2012
2013.03.12

12.03
2013
2/2013 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż stopów ołowiu i usługi recyklingowej - zamknięcie opóźnienia
2013.03.12

12.03
2013
3/2013 - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu zamknięcie opóźnienia
2013.03.12

17.01
2013
1/2013 - Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2013 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.
2013.01.17

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ