IR

  • Od 2007 roku akcje Orzeł Biały S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  • Zapraszamy do kontaktu z Działem Relacji Inwestorskich Spółki

Raporty bieżące

30.12
2008
32/2008 - Informacja Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A., dotycząca nie stosowania zasady II.2 określonej w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"
2008.12.30

10.12
2008
31/2008 - Aktualizacja informacji odnośnie uzyskania dofinansowania w zakresie realizacji projektu celowego dotyczącego badań procesu odsiarczania pasty ołowiowej.
2008.12.10

19.11
2008
30/2008 - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta
2008.11.19

20.10
2008
29/2008 - Prowadzenie negocjacji zmierzających do nabycia znaczących aktywów finansowych - zamknięcie opóźnienia.
2008.10.20

27.09
2008
28/2008 - Aktualizacja informacji odnośnie terminu zakończenia budowy stanowiska do prowadzenia badań procesu odsiarczania pasty - nieprzydatnego komercyjnie
2008.09.27

08.08
2008
27/2008 - Zawiadomienie o przeniesieniu znacznego pakietu akcji Spółki Orzeł Biały S.A.
2008.08.08

08.08
2008
26/2008 - Wybór biegłego rewidenta
2008.08.08

07.08
2008
25/2008 - Objęcie przez Orzeł Biały S.A. aktywów finansowych o znaczącej wartości
2008.08.07

01.07
2008
24/2008 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZA Orzeł Biały S.A. w dniu 30 czerwca 2008 roku.
2008.07.01

30.06
2008
22/2008 - Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Orzeł Biały S.A.
2008.06.30

30.06
2008
23/2008 - Powołanie członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. na nową kadencję
2008.06.30

16.06
2008
21/2008 - Projekty uchwał na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A.
2008.06.16

06.06
2008
20/2008 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.
2008.06.06

30.04
2008
19/2008 - Aktualizacja informacji odnośnie terminu zakończenia budowy stanowiska do prowadzenia badań procesu odsiarczania pasty - nieprzydatnego komercyjnie
2008.04.30

14.03
2008
18/2008 - Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.
2008.03.14

13.03
2008
17/2008 - Zawiadomienie o stanie posiadania akcji ORZEŁ BIAŁY S.A. przez Deutsche Bank AG
2008.03.13

28.02
2008
16/2008 - Korekta prognozy skonsolidowanych wyników finansowych ORZEŁ BIAŁY S.A. na 2007 rok
2008.02.28

27.02
2008
15/2008 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu
2008.02.27

12.02
2008
14/2008 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w dniu 5 lutego 2008 roku.
2008.02.12

08.02
2008
13/2008 - Realizacja celu emisyjnego związanego z zainstalowaniem drugiego pieca obrotowo - uchylnego firmy BJ Industries oraz dwóch filtrów do pieców BJ Industries
2008.02.08

05.02
2008
12/2008 - Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.
2008.02.05

05.02
2008
11/2008 - Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A. w dniu 5 lutego 2008 roku.
2008.02.05

01.02
2008
10/2008 - Uzupełnienie raportu dotyczącego projektów uchwał NWZ - Opinia Rady Nadzorczej na temat treści projektów uchwał
2008.02.01

30.01
2008
9/2008 - Umowy i kontrakty na łączną wartość umowy znaczącej
2008.01.30

29.01
2008
8/2008 - Terminy przekazywania przez Spółkę ORZEŁ BIAŁY S.A. raportów okresowych w 2008 roku.
2008.01.29

24.01
2008
7/2008 - Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu.
2008.01.24

22.01
2008
6/2008 - Projekty uchwał na NWZ Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.
2008.01.22

22.01
2008
2/2008/k - Korekta raportu bieżącego nr 2/2008 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.
2008.01.22

21.01
2008
5/2008 - Stanowisko Zarządu Orzeł Biały S.A. dotyczące ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez Desislava Investments S.a r.l.
2008.01.21

16.01
2008
4/2008 - Wykaz informacji przekazanych przez Spółkę ORZEŁ BIAŁY S.A. do publicznej wiadomości w 2007 roku.
2008.01.16

10.01
2008
3/2008 - Powołanie członka Zarządu Spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.
2008.01.10

08.01
2008
2/2008 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ORZEŁ BIAŁY S.A.
2008.01.08

01.01
2008
1/2008 - Informacja Zarządu ORZEŁ BIAŁY S.A. dotycząca nie stosowania zasad określonych w
2008.01.01

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ