Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami w Spółce

Aktualności

Oferta sprzedaży terenów inwestycyjnych05.07
2017

Orzeł Biały zaprasza do zapoznania się z ofertą sprzedaży terenów inwestycyjnych położonych w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej

Oferta sprzedaży budynków użytkowych 05.07
2017

Orzeł Biały zaprasza do zapoznania się z ofertą sprzedaży budynków użytkowych położonych w Bytomiu przy ulicy Siemianowickiej

Wysoki wzrost wolumenu sprzedaży ołowiu w I kwartale 2017 r. Grupy Orzeł Biały 17.05
2017

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I kwartale 2017 r. przychody na poziomie 162,7 mln zł wobec 114,9 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

  • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w I kwartale 2017 r. wyniosła 3,9 mln zł, co oznacza spadek o 37% r/r. Strata netto wyniosła 0,8 mln. zł wobec 2,6 mln zł zysku netto przed rokiem.
  • Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 1,5 mln zł. i był on o 63% niższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu w I kwartale 2017 r. wyniósł 17,7 tys. ton, a w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniósł 14,6 tys. ton. 

STABILNY ROZWÓJ PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY W 2016 ROKU05.04
2017

Grupa Orzeł Biały w roku 2016 zwiększyła swoją rentowność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej, z 2,8% do 5,2% r/r, głównie za sprawą zwiększenia efektywności prowadzonych procesów produkcyjnych, korzystnej kosztowo struktury wsadu jak i  konsekwentnym skupianiu się na działalności recyklingu i produkcji ołowiu rafinowanego.

  • Grupa Orzeł Biały wypracowała przychody na poziomie 537,3 mln. zł, co stanowi wzrost o 5,7%. r/r.
  • EBITDA Grupy (wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację), przed uwzględnieniem przed aktualizacją "wartości firmy" i udziałów w jednostkach stowarzyszonych na łączną kwotę 9 mln. zł wyniosła 28 mln. zł, podczas, gdy w 2015 r. była na poziomie 25,4 mln zł.
  • W obszarze działalności operacyjnej wolumen sprzedanego ołowiu w 2016 roku wyniósł 65,7 tys. ton co stanowi wzrost o 5,5% r/r, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału bardziej zaawansowanych technologicznie stopów w całej strukturze sprzedaży.

Wydłużenie terminu składania zapisów w Wezwaniu 08.03
2017

W dniu 08.03.2017 roku Wzywający Komunikatem, dotyczącym zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Orzeł Biały S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2017 roku ("Wezwanie") przez NEF Battery Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Wzywający") za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A. ("Dom Maklerski"), poinformował o wydłużeniu terminu składania zapisów w Wezwaniu. W związku z tym zmianie ulegają następujące terminy przeprowadzenia Wezwania, wskazane w pkt 11 dokumentu Wezwania:

Data zakończenia przyjmowania zapisów:

20 kwietnia 2017 r.

Planowana data realizacji transakcji na GPW:

25 kwietnia 2017 r.

Planowana data rozliczenia:

26 kwietnia 2017 r.

W pozostałym zakresie punkt 11 Wezwania pozostaje bez zmian, w tym możliwość dalszego przedłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. z Helidor Sp. z o.o.20.02
2017

2017.02.20

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Helidor Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia.

Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania07.02
2017

Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego w dniu 23.01.2017 r. przez NEF Battery Holdings S.a r.l. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki wraz z opinią zewnętrznego podmiotu Acropolis Advisory Marcin Anklewicz.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki02.02
2017

Zarząd Orzeł Biały S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” S.A. na dzień 2.02.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Piekarach Śląskich wraz z porządkiem obrad, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, planowane zmiany w Statucie Spółki oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 2.02.2017r. pozytywnie zaopiniowała treść uchwał mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
Art. 398, 4021, 4022 oraz 4023 KSH oraz RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3

2.02.2017 r. 

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. z Helidor sp. z o.o.01.02
2017

Zarząd spółki „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, ul. Harcerska 23, 41-946 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000099792, NIP: 6260003139, REGON: 270647152, kapitał zakładowy: 7.159.779,07 zł w całości wpłacony (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (t.j. w Dz. U. z 2016 r., poz. 1578; dalej: „k.s.h.”) w zw. z art. 4021 k.s.h., niniejszym zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu Spółki ze spółką Helidor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 / XI p., 53-333 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000456298, NIP: 8971788816, REGON: 022109085, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł (dalej: „Spółka Helidor”), (dalej: „Połączenie”).

1.02.2017 r. 

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI ORZEŁ BIAŁY S.A.01.02
2017

Na podstawie uchwały Zarządu spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-946) przy ul. Harcerskiej 23, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099792 z dnia 1 lutego 2017 r., Zarząd Spółki niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (i tym samym odstępuje od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), że w dniu 1 lutego 2017 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich ze spółką Helidor sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o następującej treści:

1.02.2017 r. 

Strona 2/9
   

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ