Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącymi wydarzeniami w Spółce

Aktualności

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia „Orzeł Biały” S.A. ze Speedmar sp. z o.o.26.08
2019

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. („Emitent”, „Spółka”), w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Speedmar Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia. 
Emitent informował o procedurze połączenia w raporcie bieżącym numer 23/2019 z dnia 01.08.2019 r., raporcie bieżącym numer 22/2019 z dnia 31.07.2019 r. oraz raporcie bieżącym numer 19/2019 z dnia 17.07.2019 r.

Podstawa prawna: art. 504 i art. 402 1 § 1 KSH

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia "Orzeł Biały" S.A. ze Speedmar Sp. z o.o.01.08
2019

Zarząd Spółki „Orzeł Biały” S.A. w związku z prowadzoną procedurą połączenia Emitenta ze spółką Speedmar Sp. z o.o. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA POPRZEZ UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI ORZEŁ BIAŁY S.A. 31.07
2019

Na podstawie uchwały Zarządu spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-946) przy ul. Harcerskiej 23, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099792 z dnia 31 lipca 2019 r., Zarząd Spółki niniejszym ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (i tym samym odstępuje od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), że w dniu 31 lipca 2019 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia spółki „Orzeł Biały” S.A. z siedzibą w Piekarach Śląskich ze spółką Speedmar sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich. Treśc Planu połączenia oraz załączników Zarząd przekazuje w załączeniu.

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY W I KWARTALE 2019 ROKU09.05
2019

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w I kwartale 2019 r. przychody na poziomie 152,9 mln. zł.

 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 5,7 mln. zł, co daje rentowność na poziomie 3,7 %.
 • Zysk netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 2,5 mln. zł
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego wyniósł 17,3 tys. ton i kształtował się na stabilnym poziomie.

Wybór firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.12.04
2019

W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie http://www.orzel-bialy.com.pl/pl/ir/komitet-audytu zapytania ofertowego w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A. na lata 2019-2020, Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej oraz rekomendacją Komitetu Audytu, przeglądu i badania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki Orzeł Biały S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za lata 2019-2020 dokona firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY W 2018 ROKU09.04
2019

Grupa Orzeł Biały, polski producent ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu o zasięgu międzynarodowym, wypracowała w 2018 r. przychody na poziomie 664,8 mln. zł

 • EBITDA Grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniosła 29,7 mln. zł co daje rentowność na poziomie 4,5 %
 • Zysk netto Grupy Kapitałowej Orzeł Biały wyniósł 14,6 mln. zł
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego wyniósł 70,3 tys. ton i  kształtował się na stabilnym poziomie . 

Zapytanie ofertowe w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.01.02
2019

Rada Nadzorcza spółki Orzeł Biały S.A. działając zgodnie z przyjętą Polityką i procedurą wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A. występuje z zapytaniem ofertowym w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego Orzeł Biały S.A.  na lata 2019-2020

WYNIKI GRUPY ORZEŁ BIAŁY ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU08.11
2018

GRUPA ORZEŁ BIAŁY konsekwentnie kontynuuje wzrostowy trend wyników finansowych na przestrzeni ostatnich kilku lat. Po 9 miesiącach 2018 roku Grupa wypracowała rekordowy wynik EBITDA w wysokości 28,4 mln zł, (wzrost o 8,3% r/r.), na co miała wpływ korzystna kosztowo struktura zużytych do produkcji surowców. III kwartał 2018 roku Grupa zakończyła z wynikiem EBITDA (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) na poziomie 7,9 mln zł.

 • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 5,6 mln zł bez uwzględnienia wpływu rozliczenia odzyskania kontroli w jednostkach zależnych o kwotę (-1,2 mln zł) oraz z uwzględnieniem wyłączenia odpisu na należności w wysokości 1,7 mln zł. Narastająco za 9 m-cy 2018 r. odnotowano wzrost o 13,9% r/r.
 • Zysk netto Grupy Orzeł Biały w III kwartale 2018 r. wyniósł 2,9 mln zł. Jednocześnie, w ujęciu  narastającym za 9 m-cy ukształtował się na poziomie 15,3 mln zł i był wyższy o 17,7% r/r.
 • Wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w III kwartale 2018 r. wyniósł 15,5 tys. ton. Z kolei, narastająco za 9 miesięcy wyniósł 50,0 tys. ton. 

GRUPA ORZEŁ BIAŁY WYPRACOWAŁA WYSOKIE WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU10.09
2018

GRUPA ORZEŁ BIAŁY zakończyła I półrocze 2018 roku z wynikiem EBITDA rozumianym, jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację na poziomie 20,8 mln. zł, co stanowi wzrost o 40,5% r/r., głównie za sprawą korzystnej struktury kosztowej zużytych do produkcji surowców.

 • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 16,2 mln. zł i był wyższy o 62% r/r  
 • Zysk netto Grupy Orzeł Biały wyniósł 12,4 mln. zł i był niemal dwukrotnie wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w I półroczu 2018 r. wyniósł 34,5 tys. ton, co stanowi wzrost o 2,1% r/r.

DOBRE WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORZEŁ BIAŁY ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU17.05
2018

GRUPA ORZEŁ BIAŁY zakończyła I kwartał 2018 roku, z wynikiem EBITDA rozumianym, jako wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację na poziomie 8,4 mln zł, co stanowi wzrost o 117% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, głównie za sprawą korzystnej struktury kosztowej zużywanych do produkcji surowców.

 • Zysk Grupy Orzeł Biały na działalności operacyjnej wyniósł 6,1 mln zł i był 4-krotnie wyższy, od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.
 • Zysk netto Grupy Orzeł Biały wyniósł 5,4 mln zł, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego strata wynosiła 0,8 mln zł.
 • W obszarze podstawowej działalności wolumen sprzedanego ołowiu rafinowanego w I kwartale 2018 r. wyniósł 16,6 tys. ton. 

Strona 2/11
   

Orzeł Biały S.A.

NIP 626-000-31-39, REGON 270647152,
KRS 0000099792 Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał zakładowy 7.159.779,07 PLN w pełni opłacony.

Nr rejestrowy BDO: 000022713

Dane kontaktowe

Telefon +48 (32) 779 65 00
Email office@orzel-bialy.com.pl
Adres ul. Harcerska 23
41-946 Piekary Śląskie
 ZAMKNIJ